Hà Nội 36 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 33 °C
Đà Nẵng 33 °C
Yên Bái 30 °C
  • Hà Nội Hà Nội 36°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 33°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 33°C
  • Yên Bái Hà Nội 30°C

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Giáo dục
02/01/2024 10:23
Hoa Tiên
aa
Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 10 dấu ấn giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nổi bật năm 2023.


1. Đánh giá kết quả 10 năm đổi mới GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29: Ngành GD&ĐT đang từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới, phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Ngày 4/11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 29).

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai Nghị quyết 29.

Năm 2023 đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 29. Sau 10 năm triển khai thực hiện, các quan điểm, định hướng lớn của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT tại Nghị quyết 29 là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thế giới và thực tiễn phát triển của nước ta.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn và nguồn lực đầu tư cho đổi mới GD&ĐT còn hạn hẹp, song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương, đặc biệt là với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, GD&ĐT nước ta đã có những bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thực hiện phân công của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng và hiệu quả, có sự thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Dự thảo Đề án tổng kết Nghị quyết 29 đã nhận định rõ những thành tựu quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong 10 năm qua. Đồng thời, đánh giá đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và và đề xuất các định hướng phát triển GD&ĐT trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với bối cảnh quốc tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ đó tham mưu với Bộ Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo nhằm tạo sự đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Thúc đẩy phát triển GD&ĐT 6 vùng kinh tế - xã hội: Hiện thực hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng miền

Để tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ, có tính đột phá trong phát triển của 6 vùng kinh tế - xã hội (Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long), Bộ Chính trị khoá XIII đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sáu vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động để triển khai các Nghị quyết.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Hội nghị phát triển GD&ĐT vùng Đồng bằng sông Hồng - một trong 6 hội nghị vùng do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2023.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, năm 2023, Bộ GDĐT tổ chức 6 Hội nghị phát triển GD&ĐT 6 vùng kinh tế - xã hội nhằm bàn sâu, đánh giá đúng tình hình, thống nhất các giải pháp phát triển GD&ĐT của vùng, qua đó góp phần quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.

Các hội nghị được tổ chức với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu là đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các địa phương; các sở, ban, ngành địa phương; các chuyên gia; các cơ sở giáo dục đại học, phổ thông…. Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, nhận diện bức tranh giáo dục của từng vùng; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những việc đã làm được trong thời gian qua và đề ra các giải pháp để phát triển giáo dục vùng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Các hội nghị cho thấy sự quan tâm của các địa phương với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Sự thấu hiểu, chia sẻ của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương để đồng hành và hỗ trợ để các địa phương thực hiện thành công các mục tiêu phát triển GD&ĐT. Cùng với 6 hội nghị, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành 6 Kế hoạch hành động để xác định các nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD&ĐT của 6 vùng kinh tế - xã hội.

3. Đánh giá giữa kỳ quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Phát huy thành quả, tháo gỡ khó khăn, kiên trì mục tiêu đổi mới

Năm 2023, đánh dấu một nửa chặng đường triển khai dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ GDĐT đã chủ trì xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm nhìn lại kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong những năm tiếp theo.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện một nửa chặng đường với những thay đổi tích cực của nhà trường, giáo viên, học sinh.

Một nửa chặng đường cho thấy việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bước đầu đã tạo được những chuyển biến rất tích cực, làm thay đổi chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của học sinh, thay đổi phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước đầu chứng tỏ sự phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh thông qua hơn bốn năm triển khai dạy học ở: lớp 1, lớp 2, lớp 3 (Tiểu học), lớp 6, lớp 7 (THCS), lớp 10 (THPT).

Bên cạnh những kết quả rõ nét, nửa chặng đường đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng bộc lộ không ít khó khăn, hạn chế đến từ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Quá trình triển khai cũng cho thấy các cấp, các ngành Trung ương, địa phương đang từng bước tháo gỡ các khó khăn, hạn chế.

Phát huy thành quả đạt được và kiên trì với mục tiêu đổi mới” sẽ là từ khóa quan trọng trong nửa chặng đường tiếp triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, 4 nhóm giải pháp đã được chỉ rõ trong báo cáo đánh giá giữa kỳ của Bộ GD&ĐT gồm: Tiếp tục phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sách giáo khoa, bảo đảm đủ sách giáo khoa; Tập trung thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm kinh phí chi đầu tư và chi thường xuyên cho giáo dục theo quy định.

4. Phê duyệt sách giáo khoa mới: Đảm bảo chất lượng, thẩm định đúng kế hoạch

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ GDĐT khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phê duyệt sách giáo khoa các môn học đảm bảo chất lượng và theo đúng kế hoạch. Tính đến cuối năm 2023, nhiệm vụ này đã được Bộ GD&ĐT hoàn thành.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Năm 2023 đánh dấu việc Bộ GD&ĐT hoàn thành thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đến nay, sách giáo khoa triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được bảo đảm đầy đủ theo đúng lộ trình quy định. Nội dung, chất lượng sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu, được đổi mới theo hướng tinh giản, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Sách giáo khoa mới giúp học sinh dễ tiếp cận với bài học có kênh chữ và kênh hình đẹp, dễ hiểu. Được thiết kế, trình bày bằng các hoạt động đa dạng giúp giáo viên dễ dạy, định hướng cho giáo viên lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh. Tăng cường tính tương tác trong dạy và học giữa thầy với trò, trò với trò.

Việc lựa chọn sách giáo khoa được Bộ GD&ĐT hướng dẫn, điều chỉnh theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Các địa phương triển khai, áp dụng thực hiện linh hoạt theo điều kiện của từng địa phương. Các cơ sở giáo dục đã thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm công khai, dân chủ trong lựa chọn sách giáo khoa.

Việc cung ứng, phát hành sách giáo khoa được các nhà xuất bản thực hiện đa dạng, với nhiều phương thức và kênh phát hành. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản để cung cấp kịp thời số lượng sách giáo khoa cho các năm học.

5. Xác định phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Dấu ấn của đổi mới

Ngày 28/11/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025”. Phương án này đã được công bố rộng rãi tới toàn thể xã hội.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo phương án, nội dung Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 được xây dựng bài bản, khoa học; bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quy định của pháp luật của nhà nước, của ngành GD&ĐT liên quan về công tác tổ chức thi bảo đảm tổ chức thi và và xét công nhận tốt nghiệp THPT; Tiếp thu thành tựu và kinh nghiệm quốc tế trong đổi mới thi tốt nghiệp THPT.

Quá trình xây dựng và lấy ý kiến phương án thi được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm trên cả diện rộng và chiều sâu. Các ý kiến trao đổi, phân tích từ các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân là kênh quan trọng để Bộ GD&ĐT hoàn thiện phương án, đáp ứng mong muốn của đa phần xã hội.

Cùng với phương án thi, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố cấu trúc định dạng đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 làm căn cứ để các nhà trường, giáo viên, học sinh tham khảo cho quá trình dạy và học. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai theo kế hoạch các công việc, nhiệm vụ để việc thực hiện Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

6. Phát triển và chăm lo đội ngũ nhà giáo: Đổi mới chính sách, bổ sung biên chế, quan tâm, chăm lo đời sống giáo viên

Tiếp nối những nỗ lực nhằm phát triển và chăm lo cho đội ngũ nhà giáo đã được thực hiện trước đó, năm 2023 tiếp tục cho thấy nhiều dấu ấn trong công tác này.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ giáo viên tiêu biểu nhân dịp 20/11/2023.

Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính sách tiền lương mới từ 1/7/2023 - nâng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng đã giúp cho mức lương, thu nhập của giáo viên có sự cải thiện, qua đó giúp giáo viên phần nào đảm bảo cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề.

Ngày 25/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý viên chức. Theo đó, chính thức bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thành xét thăng hạng. Việc bỏ thi thăng hạng viên chức đã giúp xóa bỏ những tồn tại từ thực tiễn và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo giáo viên.

Cũng trong năm 2023, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 08/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 3/2021/TT-BGDĐT 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Nhiều điểm mới của Thông tư 08 đã khắc phục những hạn chế trước đó, tạo thuận lợi, động lực cho đội ngũ giáo viên.

Tiếp tục thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giao bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương giai đoạn 2022-2026, năm 2024 các địa phương sẽ tiếp tục được giao bổ sung 27.800 biên chế giáo viên, góp phần giải quyết tình trạng thiếu gv ở các trường mầm non, phổ thông.

Đặc biệt, ngày 7/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP; trong đó giao Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ, ngành trình Quốc hội ban hành Luật Nhà giáo, tạo điều kiện để kiến tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo, nâng cao vị thế của nhà giáo và ngành giáo dục. Hiện nay, Bộ GD&ĐT - đơn vị được giao chủ trì đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để dự thảo Luật Nhà giáo, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

7. Gặp gỡ trên một triệu giáo viên cả nước: Chia sẻ, đồng thuận, quyết tâm đổi mới giáo dục

Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc gặp gỡ bằng hình thức trực tuyến với trên một triệu giáo viên cả nước. Đây là lần đầu tiên, hoạt động này được tổ chức. Trước khi diễn ra, thông qua kênh của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có hơn 6.300 câu hỏi được gửi tới Bộ trưởng, cho thấy sự quan tâm, mong mỏi của giáo viên được trò chuyện, được lắng nghe giải đáp trực tiếp từ người đứng đầu ngành về những vấn đề thiết thân với đội ngũ.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại cuộc gặp gỡ với hơn một triệu nhà giáo.

Tại cuộc gặp gỡ, hàng loạt ý kiến, câu hỏi liên quan đến chính sách nhà giáo như định mức, lương, phụ cấp nhà giáo; quy định tuổi nghỉ hưu nghề giáo; chính sách đặc thù cho các giáo viên mầm non; Chính sách, vị trí việc làm cho nhân viên trong các nhà trường; quy đinh về tự chủ đại học; Các chính sách về đầu tư nghiên cứu khoa học; cơ sở hạ tầng giáo dục đại học. … đã được giáo viên gửi tới Bộ trưởng. Trong khoảng thời gian nhất định, Bộ trưởng đã trao đổi, giải đáp nhiều mong mỏi, ý kiến của giáo viên. Các ý kiến, câu hỏi của giáo viên cũng đã được tiếp nhận đầy đủ để giải đáp bằng các hình thức khác và là cơ sở để điều chỉnh chính sách.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Lãnh đạo Bộ GD&ĐT xác định phát triển đội ngũ nhà giáo là nhân tố quan trọng nhất, nền tảng nhất, bền vững nhất, quyết định nhất để hoàn thành nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc phát triển đội ngũ nhà giáo là giải pháp của mọi giải pháp. Nhà giáo là tài sản quý nhất của ngành chúng ta. Lãnh đạo Bộ sẽ cố gắng làm mọi việc, mọi biện pháp để có thể nâng cao vị thế, phát triển lực lượng nhà giáo, đổi mới lực lượng nhà giáo.

8. Tích cực, chủ động chuyển đổi số: Số hóa đầy đủ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và kết nối với các cơ sở dữ liệu Quốc gia

Năm 2023, ngành giáo dục lần đầu tiên đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu về giáo dục Đại học (HEMIS), trong đó có công tác tuyển sinh thực hiện trực tuyến trên HEMIS. Hệ thống Hemis đã kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm và thực hiện đồng bộ dữ liệu về người lao động, việc làm. Đến nay, Bộ GD&ĐT đã đồng bộ dữ liệu về người lao động, việc làm của trên 97.000 sinh viên đã tốt nghiệp năm 2022 và gần 7.400 sinh viên tốt nghiệp năm 2023.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT.

Trước đó, các có sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đã được rà soát thu thập đầy đủ, làm sạch dữ liệu, kết nối với các cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, bảo hiểm, công chức, viên chức phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, Bộ GD&ĐT đã thực hiện xác thực và định danh được gần 24,21/25 triệu hồ sơ điện tử công dân là giáo viên và học sinh; đã đồng bộ, làm giàu cho dữ liệu dân cư thông tin (chuyên ngành GD&ĐT) của hơn 24 triệu công dân là giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh ngành Giáo dục.

9. Phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Ngày 10/6/2023, Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Lễ phát động với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trảo "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập".

Đề án “Xây dựng xã hội học tập” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai từ năm 2005 theo các thời kỳ, giai đoạn 2005-2010, 2012-2020 và 2021-2030. Việc triển khai các Đề án này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế cho thấy còn những hạn chế, rào cản xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Sau lễ phát động, các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố sẽ triển khai thi đua sâu, rộng và thường xuyên, để cả hệ thống chính trị, toàn dân hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển đất nước.

10. Duy trì top 10 quốc gia đạt kết quả các kỳ thi Olympic quốc tế cao nhất

Năm 2023 tiếp tục đánh dấu một năm thành công của giáo dục mũi nhọn, khi các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế và khu vực liên tục mang về thành tích cao.

10 dấu ấn nổi bật ngành Giáo dục năm 2023

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia, gồm: 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải, với 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi năm 2023 tiếp tục giữ thành tích trong top 10 Quốc gia đạt kết quả cao nhất, nhiều học sinh đạt số điểm cao nhất.

Trong 5 năm gần đây, có 174 lượt học sinh tham dự các kỳ Olympic quốc tế và khu vực các môn Toán học, Hoá học, Vật lí, Sinh học, Tin học và mang về 170 huy chương và bằng khen. Trong đó, có 54 huy chương Vàng, 68 huy chương Bạc, 40 huy chương Đồng và 8 bằng khen.

bài liên quan
Chung tay phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục

Chung tay phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục

Ngày 19/1 tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục, giai đoạn 2024 - 2030.
Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác pháp chế

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác pháp chế

Việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong công tác pháp chế là một trong các giải pháp quan trọng.
“Văn hóa không nhúc nhích” và “Ai bàn lùi, nhụt chí thì đứng sang một bên”!

“Văn hóa không nhúc nhích” và “Ai bàn lùi, nhụt chí thì đứng sang một bên”!

Chỉ còn một năm nữa là tròn 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 12. Nếu như trong một cuộc việt dã chặng 100m, chúng ta đã đi được 80m và trước mắt, là 20m cuối cùng. Đây cũng là khoảng bứt tốc, quyết định kết quả và không cho phép mắc dù một sai lầm nhỏ.
“Nhân văn” với người này có thể là bất công với người khác!

“Nhân văn” với người này có thể là bất công với người khác!

Nhân văn, song phải công bằng bởi hoàn toàn có thể “nhân văn” với người này là bất công với người khác.
Nóng: Sơn La sẽ chấm lại các bài thi trong đêm nay

Nóng: Sơn La sẽ chấm lại các bài thi trong đêm nay

Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Sở GD-ĐT Sơn La để xác minh những bất thường liên quan đến điểm thi THPT Quốc gia.
Đại học Thái Nguyên xử lý Trưởng phòng Hậu Cần Kỹ Thuật là sai quy định?

Đại học Thái Nguyên xử lý Trưởng phòng Hậu Cần Kỹ Thuật là sai quy định?

Theo luật sư, kết luận của Đại học Thái Nguyên yêu cầu xử lý vị trí Trưởng phòng Hậu Cần Kỹ Thuật do chưa đủ tiêu chuẩn không phù hợp.
Mới nhất
Đọc nhiều
Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Điều tra vụ 9 ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại chung cư ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng phòng CSHS CATP Hà Nội và lực lượng chức năng tập trung điều tra vụ 9 xe ô tô bị đập kính trong đêm tại Hà Đông, nghi vấn trộm tài sản.
Thêm nhiều Ngân hàng cho phép đăng ký mua vàng online, không còn cảnh chen lấn xếp hàng

Thêm nhiều Ngân hàng cho phép đăng ký mua vàng online, không còn cảnh chen lấn xếp hàng

Sau Vietcombank, kể từ ngày 17/6, hai ngân hàng Agribank và BIDV sẽ bắt đầu triển khai chỉ cho khách hàng đăng ký mua vàng vàng trực tuyến.
Hà Nội: Bắt đối tượng lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Hà Nội: Bắt đối tượng lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân

Bốn thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông...
Tin bài khác
Nghệ An: Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 đạt 28,75 điểm

Nghệ An: Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 đạt 28,75 điểm

Trong số hơn 44.000 thí sinh tham dự cuộc thi năm nay, 2 thí sinh có điểm thi cao nhất đều đạt 28,75 điểm.
Thêm 5 đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thêm 5 đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm 5 đơn vị được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
Vụ nữ sinh 14 tuổi bị lột quần áo, ép hút thuốc lá: Hậu quả không lường của bạo lực học đường

Vụ nữ sinh 14 tuổi bị lột quần áo, ép hút thuốc lá: Hậu quả không lường của bạo lực học đường

Bạo lực học đường là vấn đề được xã hội quan tâm mà đối tượng chủ yếu là các em học sinh với nhiều câu chuyện, vụ việc để lại hậu quả hết sức to lớn. Dưới góc nhìn của luật sư tình trạng này đáng lo ngại ra sao và phải làm gì để ngăn chặn?
Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thí sinh có thể xem điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội và hệ thống điện thoại hỗ trợ 1080.
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Bộ GD&ĐT: “Đảm bảo tính an toàn, bảo mật của đề thi tốt nghiệp THPT”

Bộ GD&ĐT: “Đảm bảo tính an toàn, bảo mật của đề thi tốt nghiệp THPT”

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn lưu ý tới việc đảm bảo tính an toàn, bảo mật của đề thi và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, đặc biệt là những thí sinh ở vùng núi, vùng khó khăn.
Các tỉnh Đông Nam Bộ sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

Các tỉnh Đông Nam Bộ sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia

Như Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố, kỳ thi THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/6/2024. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã có sự chuẩn bị gần như hoàn tất cho kỳ thi này.
Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho hai học sinh ưu tú lớp 12

Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho hai học sinh ưu tú lớp 12

Đảng bộ trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ kết nạp 2 đảng viên mới là học sinh lớp 12.
Bộ GD&ĐT tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục

Bộ GD&ĐT tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục

Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số.
Tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân cần điều kiện gì?

Tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân cần điều kiện gì?

Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ Đại học Công an nhân dân đối với công dân tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân sẽ thực hiện theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.
dien dan bao chi thang sau lan thu iii nam 2024 kinh te bao chi truyen thong viet nam trong boi canh phat trien kinh te so

Diễn đàn Báo chí “tháng sáu”, lần thứ III - năm 2024: Kinh tế Báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số

(PLM) - Ngày 14/6/2024 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TTTT - Nguyễn Huy Dũng cho biết: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn thu từ hoạt động quảng cáo bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, doanh thu từ quảng cáo luôn chiếm trên 60%, thậm chí, đối với một số cơ quan báo chí là trên 90%. Tuy nhiên, hiện nay, các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống.
bao chi dong hanh chung suc cung luc luong cong an nhan dan

Báo chí đồng hành, chung sức cùng lực lượng công an nhân dân

(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.
ha noi lap lai trat tu do thi xung quanh ho van quan

Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị xung quanh hồ Văn Quán

(PLM) - Nhận được phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xung quanh hồ Văn Quán, lực lượng chức năng phường Văn Quán đã vào cuộc xử lý, lập lại trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị.
man nhan man trinh dien 1100 drone tren bau troi thanh pho ho chi minh

Mãn nhãn màn trình diễn 1.100 drone trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh

(PLM) - 1.100 thiết bị bay không người lái (drone) trình diễn trong đêm bế mạc lễ hội 2024 tại TP.HCM đã đem đến những bức tranh đầy sắc mầu và ý nghĩa.
khai mac trien lam quoc te lan thu 17 ve phuong tien giao thong van tai va cong nghiep ho tro vietnam autoexpo 2024

Khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về Phương tiện Giao thông, vận tải và Công nghiệp hỗ trợ - Vietnam AutoExpo 2024

(PLM) - Ngày 13/6, triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về Phương tiện Giao thông, vận tải và Công nghiệp hỗ trợ - Vietnam AutoExpo 2024 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội . Chương trình được sự ủng hộ của Bộ Công Thương, do Cục Công Nghiệp (VIA) - Bộ Công Thương, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hội Kỹ sư Ôtô Việt Nam (VSAE) và Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam phối hợp tổ chức.