Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 34 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 33 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 34°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 33°C

Luật Du lịch trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Nhà nước và Pháp luật
09/04/2023 10:36
Đỗ Trang
aa
Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch và ngược lại, du lịch cũng là phương thức để du khách thêm hiểu và yêu nền văn hóa bản địa. Do vậy, cần có những đột phá thực chất, nhất là trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững.


Văn hóa là yếu tố tạo nên bản sắc đặc trưng của ngành du lịch. (Ảnh minh họa)

Văn hóa là yếu tố tạo nên bản sắc đặc trưng của ngành du lịch. (Ảnh minh họa)

Công nghiệp văn hóa song hành cùng du lịch

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã thể hiện nổi bật quan điểm nhất quán, xuyên suốt: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là động lực quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh hiện nay, công nghiệp văn hóa được xem là một lĩnh vực tập trung, dung hòa giữa yếu tố kinh tế và văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa đa dạng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo giá trị gia tăng trong hưởng thụ của người dân và du khách. Phát triển công nghiệp văn hóa có ý nghĩa quan trọng giúp chuyển hóa nguồn “tài nguyên mềm” là văn hóa thành những sản phẩm trên thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quảng bá di sản và bản sắc của mỗi địa phương, mỗi vùng kinh tế và quốc gia.

Theo đó, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã xác định các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm: Quảng cáo; kiến trúc; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; thiết kế; điện ảnh; xuất bản; thời trang; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; truyền hình và phát thanh; du lịch văn hóa.

Văn hóa ngày càng là một yếu tố quan trọng của sản phẩm du lịch, tạo nên sự khác biệt có sức hấp dẫn lớn nhờ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của du khách và trải nghiệm các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng và ẩm thực. Du lịch cũng là phương thức giúp du khách quốc tế và trong nước khám phá văn hóa đa dạng theo vùng miền, theo bề dày lịch sử của một quốc gia, qua đó có được những trải nghiệm đáng nhớ, sâu sắc.

Nói cách khác, du lịch góp phần thúc đẩy văn hóa phát triển thông qua việc tạo thu nhập có thể hỗ trợ và tái đầu tư cho các công trình, di sản văn hóa, tạo ra các sản phẩm văn hóa mới, đồng thời quảng bá nền văn hoá dân tộc, thương hiệu quốc gia và ghi dấu ấn trên bản đồ văn hoá thế giới.

Chính bởi mối quan hệ hai chiều, không thể tách rời giữa sự phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã thảo luận và đi đến thống nhất cần xây dựng, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Mặt khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí góp phần phát triển du lịch.

Ở góc độ địa phương, để khai thác lợi thế và tiềm năng to lớn từ du lịch và văn hóa, nhiều địa phương đã có những bước chuyển đổi mạnh mẽ, định hướng đưa du lịch, trong đó có du lịch văn hóa, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Di sản là một trong những nguồn tài nguyên của du lịch văn hóa nhưng cần dung hòa bảo tồn và phát triển. (Ảnh minh họa)

Di sản là một trong những nguồn tài nguyên của du lịch văn hóa nhưng cần dung hòa bảo tồn và phát triển. (Ảnh minh họa)

Hoàn thiện hành lang pháp lý

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, bởi vậy Luật Du lịch 2017 đã bao gồm những quy định tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Đơn cử, luật xác định du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại. Theo đó, trong chính sách phát triển du lịch, Nhà nước phải ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù khác.

Bên cạnh việc bảo đảm lợi ích của khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch, Luật còn ghi nhận quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch của cộng đồng dân cư; phát triển đa dạng các ngành, nghề và các loại hình dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật phục vụ du khách.

Luật cũng quy định rõ phát triển du lịch không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai. Phương diện này thể hiện ở việc tài nguyên du lịch (gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa) phải được bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo, phát huy, khai thác và sử dụng một cách hợp lý. Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động điều tra, đánh giá, bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc; bảo vệ, giữ gìn, khai thác hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; nghiêm cấm các hành vi xâm hại tài nguyên du lịch;…

Đáng nói, các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam ra đời muộn hơn so với nhiều ngành công nghiệp khác, nên dù có nhiều tiềm năng phát triển nhưng vẫn chưa được khai thác hết. Từ thực tiễn phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và du lịch của các địa phương, các phiên tọa đàm, hội thảo ở cấp địa phương và cấp quốc gia, tựu trung lại có ba vấn đề lớn như sau: Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa giữ gìn, bảo tồn và phát huy, phát triển; Tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số ngành công nghiệp văn hóa.

Ngoài ra, một trong những mối quan tâm hàng đầu trong công cuộc phát triển ngành công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa, đó là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong “một sớm một chiều” nhưng lại có ý nghĩa thiết yếu.

Trong đó, các giải pháp cần sớm được triển khai bao gồm: đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực và cải thiện kỹ năng quản lý, kỹ năng kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa; có chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chuyên môn từ các nước có trình độ phát triển cao về công nghiệp văn hóa đến Việt Nam làm việc…

Như vậy, để khai thác và phát huy được những tiềm năng từ các ngành công nghiệp văn hóa trong du lịch và ngược lại, trước hết cần có những cơ chế, chính sách định hướng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khắc phục những bất cập, hạn chế.

Đặc biệt là cần có những chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, trong đó hình thành một số tập đoàn lớn về công nghiệp văn hóa ở các lĩnh vực truyền thông, điện ảnh, phát thanh và truyền hình, phần mềm và các trò chơi trực tuyến.

Bên cạnh đó là những chính sách, lộ trình huy động các nguồn lực trong xã hội để hình thành và phát triển 3 trung tâm công nghiệp văn hóa tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và một số trung tâm gắn với các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới.

bài liên quan
Cần nghiên cứu kỹ điều khoản khi ký hợp đồng mua căn hộ codotel

Cần nghiên cứu kỹ điều khoản khi ký hợp đồng mua căn hộ codotel

Ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính cho rằng, cần xem xét bản chất căn hộ condotel là gì và người sở hữu nó có quyền tài sản như thế nào theo quy định của pháp luật.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tự chủ mở ngành đào tạo, 6 trường Đại học vi phạm

Tự chủ mở ngành đào tạo, 6 trường Đại học vi phạm

Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra quan đến quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục ĐH và các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo tại 6 trường ĐH.
Quyền và nghĩa vụ của người giám định?

Quyền và nghĩa vụ của người giám định?

Người giám định là gì, người giám định có vai trò như thế nào trong một vụ án hình sự, là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng nguồn cung vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng nguồn cung vàng miếng

Phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ triển khai ngay giải pháp tăng cung với thị trường vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới.
Tin bài khác
Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Ngày 27/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đồng loạt tổ chức ngày hội giao quân.
Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Thông tin được Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp các đơn vị liên quan, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo tổ chức truy nóng các đối tượng.
Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu suất phục vụ lĩnh vực CĐS và cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân (CAND).
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an.
Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Với mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng thì tiền lương chức vụ Thiếu Uý Công an nhân dân năm 2024 là 14,4 triệu đồng.
Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
khai mac le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to nam giap thin 2024

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024

Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
chuong trinh thien nguyen song yeu thuong suc manh tu long nhan ai

Chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương”: Sức mạnh từ lòng nhân ái

Ngày 10/4, Ban Doanh nhân và Pháp luật - Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương” - tới thăm và tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội (Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội) và 23 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 16 năm ra mắt ấn phẩm Doanh nhân và Pháp luật.Chương trình đầy ý nghĩa đã để lại nhiều cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” truyền thống của người dân Việt Nam .
giam thieu lao dong tre em vi thanh nien

Giảm thiểu lao động trẻ em vị thành niên

Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
bo noi vu dong y hoan doi ngay lam viec dip 304 15 de nghi 5 ngay lien tuc

Bộ Nội vụ đồng ý hoán đổi ngày làm việc dịp 30/4, 1/5 để nghỉ 5 ngày liên tục

Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4-1/5.
bao tang ha noi doi moi de thu hut khach du lich

Bảo tàng Hà Nội đổi mới để thu hút khách du lịch

Kho cơ sở của bảo tàng Hà Nội hiện đang lưu giữ hơn 70 nghìn tài liệu, hiện vật với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau. Đây là những di sản văn hoá quý giá là tiềm năng nội lực để bảo tàng tổ chức các cuộc trưng bày, giới thiệu về lịch sự phát triển hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội, thủ đô văn hiến. Hiện bảo tàng Hà Nội đã thực hiện xong phần nội dung trưng bày, thiết kế kỹ thuật. Hiện đang tiến hành tổ chức thi công trưng bày.