Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 30 °C
Đà Nẵng 29 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 30°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 29°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa

Nhà nước và Pháp luật
01/02/2024 08:39
Bảo An
aa
Chiều qua - 31/1, thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nhà trường khơi dậy, phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm, sứ mệnh của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, giảng viên, học viên, đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.


Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Quân đội đi đầu trong giữ gìn, phát huy và xây dựng văn hóa Việt Nam

Sau khi thăm phòng truyền thống, trường quay, các phòng chức năng và khu ở của học viên, phát biểu với cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, trong đó có văn hóa nghệ thuật tại Cương lĩnh năm 1930 của Đảng; Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943; Nghị quyết Đại hội lần thứ III, Nghị quyết Trung ương 7 khóa IV, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Văn hóa còn thì dân tộc còn; văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định văn hóa có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Nêu đường lối và các yếu tố nền tảng phát triển đất nước, trong đó có nền tảng về văn hóa, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, với nhiều chiến lược, chương trình, đề án về giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong hành động chung của cả đất nước, QĐND Việt Nam luôn là một trong những lực lượng đi đầu trong giữ gìn, phát huy và xây dựng văn hóa Việt Nam.

thu-tuong-pham-minh-chinh-ghi-so-luu-niem-cua-nha-truong-anh-bao-quan-doi-nhan-dan-9287

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ lưu niệm của nhà trường. (Nguồn ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng với sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cả về tầm vóc, quy mô, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trường nghệ thuật hàng đầu của Quân đội, có uy tín lớn của đất nước. Nhà trường đã đạt nhiều kết quả về công tác nghiên cứu khoa học, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong phát triển văn hóa nghệ thuật của Quân đội và đất nước.

Nhà trường cũng tham gia xây dựng, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội. Nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà trường đã thành danh, đạt nhiều giải cao tại các liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc và ở nước ngoài; có tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, Giải thưởng Hồ Chí Minh…

Triển khai hiệu quả nghị quyết, chính sách pháp luật về phát triển văn hóa

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời là năm có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân..., Thủ tướng yêu cầu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Nhà trường phải triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội, trong đó văn hóa, văn nghệ là một nội dung quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu nhà trường khơi dậy, phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm, sứ mệnh của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, giảng viên, học viên, đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới; tích cực tham gia nghiên cứu, làm sáng tỏ những định hướng lớn; phát triển, bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn nữa những nội dung về phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thực tiễn.

thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-phong-truyen-thong-nha-truong-anh-bao-quan-doi-nhan-dan-414

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng truyền thống nhà trường.

(Nguồn ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Đồng thời, nhà trường phải xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật và văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội phải chuẩn hóa, hiện đại hóa nội dung, chương trình đào tạo, quy trình, phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Cùng với đó, thực hiện tốt “dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, công tác tốt”, “học đi đôi với hành; gắn với dạy người, dạy nghề và dạy trách nhiệm”; bảo đảm học viên ra trường có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, là những hạt giống tốt để góp phần phát triển văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa.

Nhà trường chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, kiên định về chính trị, mẫu mực về đạo đức lối sống, tâm huyết với nghề; đồng thời nghiên cứu, tham mưu cơ chế chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài. Đặc biệt, nhà trường phải chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta tự hào về truyền thống và các giá trị văn hóa Việt Nam; có nghĩa vụ, trách nhiệm, vinh dự cùng nhau gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu có kết quả năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, góp phần phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một trong những trường nghệ thuật cách mạng đầu tiên của nước nhà, thành lập ngay sau khi đất nước kháng chiến kiến quốc, chống thực dân thắng lợi. Với 3 cơ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong 10 năm trở lại đây, nhà trường đã đào tạo gần 5.000 học viên các cấp học từ trung cấp, cao đẳng đến đại học, sau đại học.

bài liên quan
Alisa - Địa chỉ trồng răng implant uy tín Hà Nội

Alisa - Địa chỉ trồng răng implant uy tín Hà Nội

Nha khoa Alisa trở thành địa chỉ trồng răng uy tín Hà Nội được nhiều bậc Giáo sư, Tiến sĩ và hàng ngàn khách hàng lựa chọn.
Bác sĩ Lê Nho Chuyên - Chuyên gia trồng răng toàn hàm tại Hà Nội

Bác sĩ Lê Nho Chuyên - Chuyên gia trồng răng toàn hàm tại Hà Nội

Phương pháp trồng răng implant toàn hàm mang lại rất nhiều lợi ích, cũng như giúp tiết kiệm chi phí nếu bạn tìm được một địa chỉ uy tín.
Độc đáo bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Thanh Hóa

Độc đáo bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở Thanh Hóa

Người Thái ở Thanh Hóa có ngôn ngữ, chữ viết cùng những sắc thái văn hóa riêng. Trong xu thế hội nhập, phát triển, văn hóa truyền thống của người Thái có sự tiếp biến, thay đổi cho nên cần bảo tồn gắn với phát huy bền vững bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số này.
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Mới nhất
Đọc nhiều
Quyền hưởng thừa kế của người đang chấp hành hình phạt tù

Quyền hưởng thừa kế của người đang chấp hành hình phạt tù

Đang chấp hành án phạt tù thì vẫn được hưởng di sản thừa kế nếu như hành vi phạm tội của bạn không xâm phạm đến người để lại di sản.
Xây dựng văn hóa lành mạnh, an toàn, tích cực trên môi trường mạng

Xây dựng văn hóa lành mạnh, an toàn, tích cực trên môi trường mạng

Mỗi cá nhân cần có “bộ lọc” văn hóa tốt, ứng xử văn minh, lịch sự trong tranh luận, phản biện, có năng lực về đánh giá độ tin cậy của thông tin trên MXH.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, nghiêm túc cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, nghiêm túc cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chống gian lận thi cử, không để thí sinh mang các thiết bị công nghệ để gian lận vào phòng thi.
Tin bài khác
Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Ngày 27/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đồng loạt tổ chức ngày hội giao quân.
Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Thông tin được Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp các đơn vị liên quan, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo tổ chức truy nóng các đối tượng.
Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu suất phục vụ lĩnh vực CĐS và cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân (CAND).
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an.
Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Với mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng thì tiền lương chức vụ Thiếu Uý Công an nhân dân năm 2024 là 14,4 triệu đồng.
Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
san bay tan son nhat du kien don khoang 110000 khachngay giai doan cao diem he 2024

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 110.000 khách/ngày giai đoạn cao điểm hè 2024

(PLM) - Trong giai đoạn hè (từ tháng 6 đến tháng 8), trung bình sẽ có 680 chuyến bay đi và đến mỗi ngày qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, riêng các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, đạt tới 710 chuyến bay/ngày.
dai hoc cong doan to chuc hoi thao khoa hoc quoc gia quan tri nhan luc xanh trong boi canh chuyen doi so

Đại học Công Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”

(PLM) - Sáng ngày 20/6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia thảo luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đại diện Công đoàn ngành Trung ương; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học cùng các đồng chí Phó hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn.
toa dam chia se kinh nghiem gop phan trien khai hieu qua de an so 06

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần triển khai hiệu quả đề án số 06

(PLM) - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
bo truong bo y te thong tin vu viec lanh dao vien phap y tam than bi bat

Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin vụ việc lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần bị bắt

(PLM) - Liên quan đến sự việc các cán bộ, nguyên cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà bị bắt giữ, triệu tập, chiều 17/6 trong buổi gặp mặt cung cấp thông tin cho báo chí quý II năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
nang cao nhan thuc cua doan vien thanh nien ve an ninh doi ngoai van hoa ung xu tren khong gian mang

Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về an ninh đối ngoại, văn hoá ứng xử trên không gian mạng

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (19/6/1925 – 19/6/2024), ngày 18/6, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình Toạ đàm: “Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và văn hoá ứng xử trên không gian mạng”.