Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 30 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 24 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 30°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 24°C

BHXH Việt Nam: 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác thông tin, truyền thông năm 2024

Sức khỏe - đời sống
31/12/2023 15:49
Quỳnh Anh
aa
Kế hoạch số 4518/KH-BHXH về công tác thông tin, truyền thông năm 2024 vừa được BHXH Việt Nam ban hành.


Đa dạng hóa hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Đa dạng hóa hình thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân. Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ), người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; củng cố niềm tin trong Nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, tạo động lực tinh thần, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân ngành BHXH Việt Nam tích cực tham gia công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025).

Do đó, công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT cần được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam; được tiến hành trước một bước nhằm tác động vào nhận thức, góp phần định hướng dư luận với các vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT mà dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó, chủ thể truyền thông là cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể các cấp; NSDLĐ, NLĐ thuộc diện tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định; người thuộc diện tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; học sinh, sinh viên (HSSV); phụ huynh học sinh; các cơ sở giáo dục, dạy nghề; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB); các tổ chức dịch vụ thu, cộng tác viên truyền thông (hội viên, cộng tác viên các hội, đoàn thể,…) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung truyền thông theo chủ đề là truyền thông nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và ngày thành lập Ngành (16/2); Truyền thông nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và Tháng Công nhân (tháng 5); Truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (1/7); Truyền thông chính sách BHYT HSSV nhân dịp năm học mới…

Truyền thông nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam (tháng 10) và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024; Truyền thông nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); Truyền thông thi đua nước rút về đích hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ ….

Nội dung truyền thông theo chuyên đề về vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi); công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT; những nỗ lực của Ngành trong công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025).

Chú trọng tổ chức hình thức truyền thông thường xuyên như tổ chức các hội nghị truyền thông; Truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành (Truyền thông trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử của ngành BHXH Việt Nam và Tạp chí BHXH; Truyền thông trên các trang mạng xã hội: Fanpage facebook, Zalo OA, Youtube, TikTok…của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh; Truyền thông qua ứng dụng VssID-BHXH số); Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; Truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; Truyền thông qua các sản phẩm truyền thông; Truyền thông qua hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giải đáp. Cùng với đó tổ chức truyền thông theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch…

Chú trọng chí nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện công tác truyền thông

Thứ nhất, tích cực, chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tổ chức, thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, nhất là vai trò của người đứng đầu và nêu cao tinh thần “Mỗi cán bộ ngành BHXH Việt Nam là một truyền thông viên tích cực”.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg; chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Quyết định số 1676/QĐ-TTg;…để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức, thực hiện các chính sách.

Thứ tư, truyền thông thường xuyên, kịp thời về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành BHXH Việt Nam. Tập trung truyền thông trước, trong và sau các đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch.

Thứ năm, chủ động nắm bắt, kiểm soát thông tin báo chí và dư luận xã hội về BHXH, BHYT, nhất là việc triển khai Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi); ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành; kịp thời định hướng công tác truyền thông, xử lý những thông tin sai lệch, những vấn đề dư luận quan tâm.

Thứ sáu, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ: Ưu tiên bố trí, đào tạo viên chức, lao động làm công tác truyền thông có năng khiếu, kỹ năng giao tiếp; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chính sách BHXH, BHYT, kỹ năng truyền thông cho công chức, viên chức làm công tác truyền thông của đơn vị, cộng tác viên truyền thông, nhân viên Tổ chức Dịch vụ thu. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức về năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính, ý thức phục vụ, xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Thứ bảy, chủ động, linh hoạt, sáng tạo thí điểm, áp dụng hiệu quả các loại hình, mô hình truyền thông đảm bảo sát thực tiễn và phù hợp với thực tế địa phương.

Thứ tám, ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

Thứ chín, thường xuyên, định kỳ chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác truyền thông. Đưa nội dung truyền thông chính sách BHXH, BHYT vào tiêu chí thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác truyền thông chính sách.

Tags:

bài liên quan
Quyết liệt chuyển đối số lĩnh vực BHXH, BHYT: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Quyết liệt chuyển đối số lĩnh vực BHXH, BHYT: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định, từng bước được cải thiện...Để góp phần tạo nên bức tranh kinh tế xã hội tươi sáng đó, có sự đóng góp không nhỏ của công tác an sinh xã hội, mà hai trụ cột chính là chính sách BHXH và BHYT.
Hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân: Tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần trách niệm

Hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân: Tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần trách niệm

Nhằm hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hôm qua (15/5) BHXH tỉnh Quảng Trị, Yên Bái, Bến Tre đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân với khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần trách nhiệm.
Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng (ATM)

Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng (ATM)

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng (ATM) mang lại nhiều lợi ích. Hiện có thể đăng ký nhận qua hình thức này tại ứng dụng VssID- BHXH số.
Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Ngày 14/5, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam cho biết, với quyết tâm kiến tạo, phát triển ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN), thời gian qua, trên cơ sở nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) sẵn có, BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một trong những Bộ, ngành đi đầu về xây dựng Chính phủ số. Các kết quả đạt được đã và đang phục vụ hiệu quả cho các hoạt động công tác của Ngành và đem lại rất nhiều lợi ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.
BHXH Bắc Ninh: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,55% dân số

BHXH Bắc Ninh: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,55% dân số

Có thể thấy trong nhiều năm qua, BHXH tỉnh Bắc Ninh luôn đảm bảo các nhóm được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ đóng BHYT đạt tỷ lệ 100%, góp phần để Bắc Ninh có tỷ lệ bao phủ BHYT rất cao, đạt trên 95,55% dân số.
BHXH Việt Nam phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành

BHXH Việt Nam phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành

Ngày 6/5, BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5.2024, ngành sẽ phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Đảng và Nhà nước với chủ đề “BHXH Việt Nam – Trụ cột an sinh xã hội”.
Mới nhất
Đọc nhiều
Thủ tướng yêu cầu '3 đẩy mạnh, 3 tiên phong, 3 bứt phá' để tăng năng suất lao động

Thủ tướng yêu cầu '3 đẩy mạnh, 3 tiên phong, 3 bứt phá' để tăng năng suất lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chung tay tập trung thực hiện: “ 3 đẩy mạnh, 3 tiên phong, 3 bứt phá ” để góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động.
Tưng bừng ngày hội thiếu nhi của con em cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam

Tưng bừng ngày hội thiếu nhi của con em cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam

Trong không khí rộn ràng chào mừng Quốc tế thiếu nhi, hôm nay, 26/5, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức họp mặt con em cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo tại Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội.
Ấn tượng giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5

Ấn tượng giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5 đã kết thúc tốt đẹp. Điều đọng lại trong mỗi VĐV, các cổ động viên là những ấn tượng đậm nét trong công tác điều hành, tổ chức giải đấu.
Tin bài khác
Bức thư của Bác Hồ căn dặn 3 điều gửi tới Hội nghị cán bộ ngành Y tế tháng 2/1955

Bức thư của Bác Hồ căn dặn 3 điều gửi tới Hội nghị cán bộ ngành Y tế tháng 2/1955

Ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị cán bộ Y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị căn dặn ba điều.
Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam 2024: Vần xưa vang bóng – Điệu mới giao hòa

Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam 2024: Vần xưa vang bóng – Điệu mới giao hòa

Với người yêu thơ, đêm thơ Nguyên tiêu là một sự kiện quan trọng, một ngày lễ ý nghĩa, không thể thiếu mỗi dịp xuân về.
“Yêu thương con người trước khi trở thành bác sĩ”

“Yêu thương con người trước khi trở thành bác sĩ”

Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh ngày càng gay gắt

Nắng nóng ở TP Hồ Chí Minh ngày càng gay gắt

Sau vài ngày dịu bớt, nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ đã quay trở lại với cường độ gay gắt và có xu hướng tăng cường độ.
"Ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái"

"Ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái"

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 400 món ăn ba miền tại Lễ hội văn hóa ẩm thực

Hơn 400 món ăn ba miền tại Lễ hội văn hóa ẩm thực

Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28 đến ngày 31-3 tại Khu Du lịch Văn Thánh, TP Hồ Chí Minh.
Khai mạc lễ hội Đền Cô Tân An

Khai mạc lễ hội Đền Cô Tân An

Sáng 26/2 (tức 17 tháng Giêng), UBND xã Tân An, huyện Văn Bàn tổ chức khai hội Đền Cô Tân An năm 2024.
TP Hồ Chí Minh khởi động Tháng Thanh niên 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi

TP Hồ Chí Minh khởi động Tháng Thanh niên 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi

Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tri ân những "thiên thần áo trắng"

Tri ân những "thiên thần áo trắng"

Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Hơn 400 công ty dệt may tham gia triển lãm quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Hơn 400 công ty dệt may tham gia triển lãm quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Theo Cục Xúc tiến thương mại, việc hỗ trợ tìm đơn hàng mới cho doanh nghiệp dệt may là một trong những nỗ lực mà Chính phủ, Bộ ngành rất quyết tâm.
gen z chon cong so ung xu the nao cho phu hop

Gen Z chốn công sở: Ứng xử thế nào cho phù hợp?

(PLM) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tới năm 2025, số lượng Gen Z trong độ tuổi lao động là khoảng 15,7 triệu người, chiếm hơn 25% tổng lực lượng lao động Việt Nam. Thế hệ này mang đến luồng gió mới cho môi trường công sở và mỗi câu chuyện của họ ở nơi đây đều là đề tài được quan tâm.
thac ban gioc lot top 21 thac nuoc dep nhat the gioi nam 2024

Thác Bản Giốc lọt top 21 thác nước đẹp nhất thế giới năm 2024

(PLM) - Thác Bản Giốc có tên trong danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới năm 2024 do tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel+Leisure bình chọn.
who tuoi tho trung binh toan cau giam manh

WHO: Tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm mạnh

(PLM) - Theo thông cáo báo chí toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi vào tối 24/5, từ năm 2019 đến năm 2021, tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm tới 1,8 năm và tuổi thọ khỏe mạnh giảm tới 1,5 năm. Sự sụt giảm này đã xóa bỏ một thập kỷ tiến bộ về tuổi thọ, đẩy tuổi thọ trung bình xuống còn 71,4 năm, tuổi thọ khỏe mạnh xuống 61,9 năm, tương đương mức của năm 2012.
ha noi dieu tra nguyen nhan vu chay nha tro o trung kinh khien 14 nguoi tu vong

Hà Nội: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong

(PLM) - Xuyên đêm và rạng sáng ngày 24/5, các lực lượng chức năng thành phố đã nỗ lực cứu hoả ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) Thống kê ban đầu đã có 14 người tử vong đều là người ở trọ trong khu nhà trên.
tu 17 ngan hang co quyen phong toa tai khoan nhan chuyen khoan nham

Từ 1/7, ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản nhận chuyển khoản nhầm

(PLM) - Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 1/7/2024.