Hà Nội 29 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 31 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 29°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 31°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Bộ GTVT ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Giao thông và đô thị
13/01/2024 10:31
Phạm Duy
aa
Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1746/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.


thanh tra giao thong

Bộ GTVT ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024. (Ảnh minh họa: Vietnamnet.vn)

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; Thu thập thông tin, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thông qua đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP một cách hiệu quả; Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đưa công tác này vào nề nếp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Cục: Nội dung thực hiện gồm ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Cục; Thời gian thực hiện trước ngày 15/01/2024; Cơ quan chủ trì gồm các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Nội dung thực hiện gồm rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng, thông qua đó kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; Thời gian thực hiện trong cả năm; Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam; Đơn vị phối hợp là các cơ quan, đơn vị có liên quan.

quyet dinh

Quyết định số 1746/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính: Nội dung gồm tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không dân dụng; hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, biên soạn tài liệu và các hình thức phù hợp khác; Thời gian thực hiện trong cả năm; Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Cao tốc Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng; Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Nội dung gồm kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP; Thời gian thực hiện trong cả năm; Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP; Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam tổ chức thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP; Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Nội dung gồm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Chế độ báo cáo gồm thực hiện theo Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đơn vị chủ trì và thời gian thực hiện: Vụ Pháp chế tham mưu báo cáo gửi Bộ Tư pháp báo cáo hàng năm trước ngày 21/12/2024. Thanh tra Bộ, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam tham mưu báo cáo hàng năm gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 18/12/2024 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Trách nhiệm của các đơn vị: Vụ Pháp chế là đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi của Bộ. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải. Thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được giao tại Kế hoạch này.

Thanh tra Bộ, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường bộ Việt Nam. Bám sát Kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp. Bố trí cán bộ và các điều kiện đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) kết quả thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ hàng năm.

Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 3 Phần II của Kế hoạch này trước ngày 18/12/2024 để tổng hợp.

Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

bài liên quan
Xem phim lậu có vi phạm pháp luật?

Xem phim lậu có vi phạm pháp luật?

Tình trạng xem phim lậu trên mạng đang trở nên phổ biến. Vậy pháp luật có quy định như thế nào về hành vi xem phim lậu? Hậu quả pháp lý ra sao?
Conic trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Conic Riverside

Conic trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Conic Riverside

Ngày 08/06/2024, Công ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Lĩnh Phong – Conic, đã tiến hành bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ) cho những cư dân đầu tiên tại khu căn hộ Conic Riverside (Lô 13B, KDC Conic, P. 7, Quận 8, Tp. HCM), theo đúng tiến độ cam kết.
Tưng bừng ngày hội thiếu nhi của con em cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam

Tưng bừng ngày hội thiếu nhi của con em cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam

Trong không khí rộn ràng chào mừng Quốc tế thiếu nhi, hôm nay, 26/5, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức họp mặt con em cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo tại Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội.
Alisa - Địa chỉ trồng răng implant uy tín Hà Nội

Alisa - Địa chỉ trồng răng implant uy tín Hà Nội

Nha khoa Alisa trở thành địa chỉ trồng răng uy tín Hà Nội được nhiều bậc Giáo sư, Tiến sĩ và hàng ngàn khách hàng lựa chọn.
Bác sĩ Lê Nho Chuyên - Chuyên gia trồng răng toàn hàm tại Hà Nội

Bác sĩ Lê Nho Chuyên - Chuyên gia trồng răng toàn hàm tại Hà Nội

Phương pháp trồng răng implant toàn hàm mang lại rất nhiều lợi ích, cũng như giúp tiết kiệm chi phí nếu bạn tìm được một địa chỉ uy tín.
Mới nhất
Đọc nhiều
Quy định chặt với phương thức kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

Quy định chặt với phương thức kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

​​​​​​​Ủy ban Xã hội đề nghị chỉ cho phép bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử các thuốc không kê đơn, thuốc không thuộc trường hợp hạn chế sử dụng hoặc sử dụng dưới sự giám sát của thầy thuốc...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long được giao thêm trọng trách

Phó Thủ tướng Lê Thành Long được giao thêm trọng trách

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Sạt lở đất vùi lấp 4 người trong 1 gia đình ở Bắc Kạn

Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến 4 người trong 1 gia đình bị vùi lấp, 1 người may mắn chạy thoát.
Tin bài khác
Đề xuất điều chỉnh thiết kế Vành đai 3 để bổ sung các tuyến đường kết nối

Đề xuất điều chỉnh thiết kế Vành đai 3 để bổ sung các tuyến đường kết nối

Việc điều chỉnh thiết kế nhằm triển khai hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
TP Hồ Chí Minh tính phương án miễn, giảm vé đi Metro số 1 thời gian đầu

TP Hồ Chí Minh tính phương án miễn, giảm vé đi Metro số 1 thời gian đầu

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giao chủ đầu tư lên phương án miễn, giảm vé đi Metro số 1 trong thời gian đầu để khuyến khích người dân sử dụng.
Xe chở 28 cán bộ hưu trí lao xuống vực sâu ở Tam Đảo

Xe chở 28 cán bộ hưu trí lao xuống vực sâu ở Tam Đảo

Ô tô khách 29 chỗ lưu thông hướng từ thị trấn Tam Đảo đi thành phố Vĩnh Yên bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới taluy âm.
UBND huyện Văn Chấn yêu cầu làm rõ vụ công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép

UBND huyện Văn Chấn yêu cầu làm rõ vụ công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép

UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu làm rõ việc công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép.
Trên các nẻo đường ngày xuân: Không để có ngoại lệ vi phạm nồng độ cồn

Trên các nẻo đường ngày xuân: Không để có ngoại lệ vi phạm nồng độ cồn

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, thay vì người dân cả nước phải chứng kiến, nghe nhìn về nhiều vụ tai nạn thảm khốc trong những ngày Tết, thì khắp nơi, lực lượng Cảnh sát giao thông đều siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý người tham gia giao thông sau khi uống bia, rượu... để góp phần hạn chế tai nạn giao thông tối đa.
Công ty Mạnh Thắng tiếp tục mở đường, lập xưởng cần được UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo làm rõ

Công ty Mạnh Thắng tiếp tục mở đường, lập xưởng cần được UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo làm rõ

Khai thác khoáng sản quy mô lớn, xẻ đá, mở đường lập xưởng chế biến sát mép hồ bị đình chỉ hoạt động vì chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.
Xử phạt 470 triệu đồng các điểm trông giữ xe nhiều lần vi phạm

Xử phạt 470 triệu đồng các điểm trông giữ xe nhiều lần vi phạm

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đề xuất thu hồi giấy phép đối với các điểm trông giữ phương tiện nhiều lần vi phạm.
TP Hồ Chí Minh: Cần bổ sung khoảng 100.000 m2 kho, bãi để tạm giữ phương tiện vi phạm

TP Hồ Chí Minh: Cần bổ sung khoảng 100.000 m2 kho, bãi để tạm giữ phương tiện vi phạm

Sau Tết, nhiều phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị xử lý theo quy định, dẫn đến tình trạng quá tải tại các kho tạm giữ phương tiện vi phạm.
Truy tìm tài xế “liều chết” lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc

Truy tìm tài xế “liều chết” lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc

Bất chấp luật giao thông, tài xế xe tải ngang nhiên lái xe chạy ngược chiều, thậm chí "phóng bạt mạng" trên cao tốc, ép xe đi đúng luật phải tránh.
vu chay tai pho dinh cong ha da tim duoc 4 thi the

Vụ cháy tại phố Định Công Hạ, đã tìm được 4 thi thể

(PLM) - Liên quan tới vụ cháy tại số nhà 207 phố Định Công Hạ mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin trước đó, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 04 thi thể. Theo ghi nhận Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Được biết qua công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 04 thi thể. Hiện đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
thu tuong du hoi nghi gioi thieu mo hinh chuyen doi so thanh cong cap bo nganh

Thủ tướng dự Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành

(PLM) - Chiều 16/6, tại Hà Nội, Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số phối hợp với Toà án Nhân dân Tối cao đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, ngành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
dien dan bao chi thang sau lan thu iii nam 2024 kinh te bao chi truyen thong viet nam trong boi canh phat trien kinh te so

Diễn đàn Báo chí “tháng sáu”, lần thứ III - năm 2024: Kinh tế Báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số

(PLM) - Ngày 14/6/2024 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TTTT - Nguyễn Huy Dũng cho biết: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn thu từ hoạt động quảng cáo bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, doanh thu từ quảng cáo luôn chiếm trên 60%, thậm chí, đối với một số cơ quan báo chí là trên 90%. Tuy nhiên, hiện nay, các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống.
bao chi dong hanh chung suc cung luc luong cong an nhan dan

Báo chí đồng hành, chung sức cùng lực lượng công an nhân dân

(PLM) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.
ha noi lap lai trat tu do thi xung quanh ho van quan

Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị xung quanh hồ Văn Quán

(PLM) - Nhận được phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xung quanh hồ Văn Quán, lực lượng chức năng phường Văn Quán đã vào cuộc xử lý, lập lại trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị.