Hà Nội 30 °C
TP Hồ Chí Minh 0 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 31 °C
  • Hà Nội Hà Nội 30°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 0°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 31°C

Bộ Tài chính điểm tên 10 tỉnh chậm giải ngân vốn đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia

Tài chính - Ngân hàng
04/06/2024 07:49
Lê Hải
aa
Bộ Tài chính vừa qua đã có công văn số 5404/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu từ nguồn NSNN tháng 4, ước thực hiện tháng 5 kế hoạch năm 2024.

Cà Mau, Bình Phước tỷ lệ giải ngân là 0%

Ước lũy kế giải ngân đến hết tháng 5/2024 khoảng 7.555 tỷ đồng (đạt 27,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao): Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Xây dựng nông thôn mới khoảng 2.411 tỷ đồng (đạt 31%), CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 3.755 tỷ đồng (đạt 28%), CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 1.389 tỷ đồng (đạt 26%).

Một số tỉnh, thành phố đã tích cực cải thiện đáng kể tỷ lệ giải giân; trong đó 09 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 4/2024 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên.

Bộ Tài chính điểm tên 10 tỉnh chậm giải ngân vốn đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia
Ảnh minh họa. Hải Lê

Bên cạnh đó, còn một số tỉnh, thành phố chưa chỉ đạo quyết liệt thực hiện giải ngân; trong đó 10 tỉnh lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 4/2024 đạt tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 10%), trong đó Cà Mau, Bình Phước tỷ lệ giải ngân là 0%.

Đây cũng là 02 tỉnh chưa thực hiện phân bổ kế hoạch vốn (Cà Mau chưa phân bổ vốn CTMTQG Xây dựng nông thôn mới, Bình Phước chưa phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững).

Giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt 607 tỷ đồng, đạt 3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (20.170 tỷ đồng): CTMTQG Xây dựng nông thôn mới là 61 tỷ đồng (đạt 3%), CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 317 tỷ đồng (đạt 3%), CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 229 tỷ đồng (đạt 3%).

12 tỉnh chưa thực hiện giải ngân vốn sự nghiệp: Bình Phước, An Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Yên Bái, Lâm Đồng, Đắc Nông.

Khuyến nghị của Bộ Tài chính trong phân bổ vốn đầu tư

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư thực hiện các CTMTQG, ngày 29/02/2024, Bộ Tài chính đã có các văn bản nhận xét phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có ý kiến đề nghị các Tỉnh rà soát phân bổ vốn đầu tư thực hiện các CTMTQG phân bổ danh mục dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn và nội dung hỗ trợ quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2023 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện theo đúng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.lkh

Tại các Phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có quy định việc phân bổ vốn căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế của các địa phương được tổng hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình (Dự án 1, Dự án 2, Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Tiểu dự án 1 - Dự án 4 (cứng hóa đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được cứng hóa, công trình cầu giao thông kết nối, hạ tầng lưới điện cho các xã biên giới, xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn), Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3 - Dự án 5, Dự án 6, Dự án 7, Tiểu dự án 1- Dự án 10, ...).

Bộ Tài Chính cũng dề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo phân bổ các nội dung hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 (số lượng, định mức hỗ trợ) thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần nêu trên đảm bảo theo đúng Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg. Trường hợp vướng mắc có văn bản gửi cơ quan chủ trì quản lý Chương trình (Ủy ban Dân tộc) và các bộ, cơ quan trung ương chủ trì Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần thuộc Chương trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...) đảm bảo phân bổ vốn CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đúng quy định.

Không bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn trước.

Không bố trí vốn đầu tư công cho các dự án bảo dưỡng, sửa chữa (đề nghị bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp) theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2023 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

bài liên quan
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Kiên quyết điều chuyển cán bộ gây ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Kiên quyết điều chuyển cán bộ gây ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công điện số 03/CĐ-BKHĐT về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.
Kiện toàn BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Kiện toàn BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Hơn 300 dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%

Hơn 300 dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 30/4/2024 còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân là 0% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
TP.HCM dừng đầu tư Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư công

TP.HCM dừng đầu tư Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư công

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo dừng đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), chuyển sang đầu tư công.
INFOGRAPHICS - NHỮNG CƠ QUAN, TỈNH/TP NÀO GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỐT NHẤT

INFOGRAPHICS - NHỮNG CƠ QUAN, TỈNH/TP NÀO GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỐT NHẤT

Ứớc tính tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng của cả nước tăng so với cùng kỳ năm 2023, hiện đạt 14,66% tổng kế hoạch và 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Mới nhất
Đọc nhiều
Hà Nội: Dự kiến nâng mức xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông lên gấp đôi so với toàn quốc

Hà Nội: Dự kiến nâng mức xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông lên gấp đôi so với toàn quốc

TP.Hà Nội dự kiến sẽ nâng mức xử phạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với mức phạt cao gấp đôi so với toàn quốc.
Vợ chết không để lại di chúc, chồng có quyền tự định đoạt tài sản chung trong thời kì hôn nhân không?

Vợ chết không để lại di chúc, chồng có quyền tự định đoạt tài sản chung trong thời kì hôn nhân không?

Khi vợ chết và không để lại di chúc, người chồng không có quyền tự định đoạt toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
Tuyên Quang: Tiêu hủy gần 5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

Tuyên Quang: Tiêu hủy gần 5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định xử phạt 95 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh chân gà không rõ nguồn gốc và tiêu hủy gần 5 tấn chân gà.
Tin bài khác
VN-Index kết phiên 11/7 giảm 2.14 điểm về mốc 1,283.8

VN-Index kết phiên 11/7 giảm 2.14 điểm về mốc 1,283.8

VN-Index chuyển đỏ cuối phiên, khối ngoại bất ngờ mua ròng.
Xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.
Kết phiên 10/7: VN-Index giảm gần 8 điểm

Kết phiên 10/7: VN-Index giảm gần 8 điểm

VN-Index kết phiên 10/7/2024 ở 1.285,94 điểm, giảm 7,77 điểm so với tham chiếu, tương đương 0,6%.
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách tài khóa nhằm giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Xử phạt 2 Công ty vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Xử phạt 2 Công ty vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu vừa bị UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Trong nước tỷ giá đồng USD giảm

Trong nước tỷ giá đồng USD giảm

Giá USD trên thị trường quốc tế và trong nước đang cùng quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 8/7/2024.
Sự cố mất điện ở Công viên Phần mềm Quang Trung, lỗi kết nối với HOSE

Sự cố mất điện ở Công viên Phần mềm Quang Trung, lỗi kết nối với HOSE

Vào lúc 10 giờ phiên giao dịch sáng ngày 5/7/2024, hệ thống của một số công ty chứng khoán đã bị gián đoạn kết nối tới HOSE.
Tháng 6/2024, huy động 29.471 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 6/2024, huy động 29.471 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

So với tháng trước, thị trường trái phiếu chính phủ đã huy động 29.471 tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu, giao dịch thứ cấp sôi động, tăng 38%.
Giá vàng ngày 4/7/2024: Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh

Giá vàng ngày 4/7/2024: Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (4/7) tại thị trường thế giới ghi nhận tăng mạnh, trong khi đó, SJC vẫn đang giữ nguyên.
Quy định mới về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng

Quy định mới về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/8/2024.
bao phap luat viet nam tang cuong doan ket thong nhat trong trien khai nhiem vu cong tac

Báo Pháp luật Việt Nam: Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ công tác

(PLM) - Sáng 12/7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng – Đoàn thể, kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp, các đồng chí lãnh đạo Ban biên tập cùng toàn thể viên chức, người lao động Báo Pháp luật Việt Nam.
bat 20 tan my pham kem danh rang tre em het han dang dap date moi

Bắt 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng trẻ em hết hạn đang dập date mới

(PLM) - Trên 50.000 sản phẩm là mỹ phẩm, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng đang được tẩy date và in dập date mới đã bị Cục QLTT Thành phố Hà Nội bắt quả tang.
thanh pho ho chi minh de xuat giam hoc phi cho moi cap hoc

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm học phí cho mọi cấp học

(PLM) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn.
can co co che de khong bo sot nhung nguoi that su co duc co tai

Cần có cơ chế để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài

(PLM) - Sáng 9/7, Đảng ủy, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
nam 2024 co the la nam nong nhat lich su

Năm 2024 có thể là năm nóng nhất lịch sử

(PLM) - Theo thông tin từ Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) công bố 8/7, tháng 6/2024 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận, tiếp nối chuỗi nhiệt độ kỷ lục có thể sẽ đưa năm 2024 trở thành năm nóng nhất trên thế giới.