Hà Nội 29 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 30 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 29°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 30°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Thương trường
23/02/2024 06:51
Lê Hải - Như Trường
aa
Theo Bộ Tài chính, ở cấp huyện, cấp xã một số Ban QLDA, vẫn còn tình trạng chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.


TP_H_Long_ang_y_nhanh_tin__thi_cong_ng_ni_Sn_Dng_-_ng_Sn_m_bo_mc_tieu_gii_ngan_vn_u_t_cong._nh_-__Phng

Hình ảnh có tính chất minh họa (Nguồn: Dangcongsan.vn)

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ, ngành cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (DAHT), quản lý vốn đầu tư công các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG), chi phí quản lý dự án (QLDA).

Vẫn còn tình trạng chậm phê duyệt quyết toán DAHT

Theo đó, báo cáo cho biết về công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành: Cơ bản các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện đúng quy định thời gian quyết toán DAHT; tuy nhiên, ở cấp huyện, cấp xã một số Ban QLDA, vẫn còn tình trạng chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT.

Một số hồ sơ của các đơn vị chủ đầu tư, ban QLDA lập chưa đầy đủ các nội dung theo quy định của Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính; Một số báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán còn sơ sài, còn lưu bản photocopy, chưa đảm bảo quy định; còn có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền chưa đúng mẫu số 11/QTDA quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính.

Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do: Thủ trưởng một số đơn vị (nhất là cấp huyện, xã) chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác QTDAHT; Chưa thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian, mẫu biểu, hồ sơ QTDAHT quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, ban QLDA và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác QTDAHT xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian QTDAHT (chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán).

Kiên quyết áp dụng các chế tài xử lý đã được hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành đối với các chủ đầu tư vi phạm như: Công khai danh sách chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư vi phạm thời gian nộp quyết toán; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán DAHT; Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán; Chủ đầu tư, ban QLDA và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính để giảm tồn đọng QTDAHT hằng năm; Ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra QTDAHT, trên cơ sở kết quả QTDAHT, xác định công nợ để ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án.

Bất cập trong quản lý vốn đầu tư các CTMTQG

Về quản lý vốn đầu tư các CTMTQG: Vẫn còn địa phương bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các CTMTQG chưa đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; mẫu biểu phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm chưa đúng quy định tại Mẫu số 01/PB ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, nhiều địa phương còn chưa phân bổ vốn hết kế hoạch vốn thuộc các CTMTQG cho các dự án cụ thể; Một số địa phương phân bổ vốn cho các dự án không đúng đối tượng quy định tại Luật Đầu tư công, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, như: Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án chỉ thực hiện "sửa chữa"; phân bổ vốn đầu tư NSTW hỗ trợ vượt định mức quy định.

Chỉ ra những nguyên nhân gây ra tồn tại nêu trên, Bộ Tài chính cho rằng cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện các CTMTQG còn chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế, phải bổ sung, điều chỉnh, chưa đáp ứng được thời gian; một số địa phương chưa tuân thủ các quy định về bố trí vốn cũng như mức hỗ trợ tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm theo đúng thời gian quy định và mẫu biểu theo đúng quy định tại Mẫu số 01/PB ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; Rà soát việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thực hiện các CTMTQG phải đảm bảo theo đúng quy định tại pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và phải đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn, nội dung, mức hỗ trợ quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, thực hiện bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương cho các CTMTQG đảm bảo theo đúng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục giải ngân, tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (ban QLDA).

dat2

Ảnh minh hoạ.

Nhiều Ban QLDA là đơn vị SNCL chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; vẫn còn tình trạng thực hiện chưa phù hợp với quy định như: Cơ quan quản lý cấp trên (UBND tỉnh, huyện) phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2023 của ban QLDA (trong khi đã phê duyệt phương án tự chủ tài chính từ năm 2022);

Xác định số tiền để lập dự toán và trích lập các quỹ tại ban QLDA còn chưa đúng quy định hiện hành; Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong 2023 khi chưa có ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên và không xác định được thời gian gửi lấy ý kiến của cơ quan này; Một số chứng từ kế toán còn chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, như: thiếu ngày, tháng, năm lập chứng từ, thiếu chữ ký trên chứng từ....Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư, ban QLDA, cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan chưa cập nhật đầy đủ cơ chế chính sách mới, vẫn thực hiện theo chế độ chính sách cũ.

Đồng thời, để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính đề nghị các chủ đầu tư, ban QLDA, cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 và số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021.

bài liên quan
Kiên quyết điều chuyển cán bộ gây ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Kiên quyết điều chuyển cán bộ gây ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công điện số 03/CĐ-BKHĐT về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn ứng trước theo quy định.
Bộ Tài chính điểm tên 10 tỉnh chậm giải ngân vốn đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính điểm tên 10 tỉnh chậm giải ngân vốn đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ Tài chính vừa qua đã có công văn số 5404/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu từ nguồn NSNN tháng 4, ước thực hiện tháng 5 kế hoạch năm 2024.
Hơn 300 dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%

Hơn 300 dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 30/4/2024 còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân là 0% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
TP.HCM dừng đầu tư Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư công

TP.HCM dừng đầu tư Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư công

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo dừng đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), chuyển sang đầu tư công.
INFOGRAPHICS - NHỮNG CƠ QUAN, TỈNH/TP NÀO GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỐT NHẤT

INFOGRAPHICS - NHỮNG CƠ QUAN, TỈNH/TP NÀO GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỐT NHẤT

Ứớc tính tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng của cả nước tăng so với cùng kỳ năm 2023, hiện đạt 14,66% tổng kế hoạch và 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Gần 25,7 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn chưa được phân bổ

Gần 25,7 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn chưa được phân bổ

Theo Bộ Tài Chính, vẫn còn gần 25,7 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết của 20 Bộ, cơ quan trung ương và 35 địa phương, chiếm 3,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Mới nhất
Đọc nhiều
An Giang: Những khoảnh khắc ấn tượng về truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

An Giang: Những khoảnh khắc ấn tượng về truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Hôm qua (19/6), BHXH tỉnh An Giang đã tổ chức hoạt động triển lãm và tổng kết Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Vương Thanh Mai giành Á quân 2 Tài năng nhí Việt Nam 2024

Vương Thanh Mai giành Á quân 2 Tài năng nhí Việt Nam 2024

Vòng chung kết trình diễn và trao giải cuộc thi Tài năng nhí Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam VOV, Hà Nội. Từ 500 thí sinh, Tài năng nhí Việt Nam 2024 đã tìm ra 18 thí sinh xuất sắc nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học.
Từ ngày 1/7 tiến hành thu thập sinh trắc học mống mắt khi công dân làm thẻ Căn cước

Từ ngày 1/7 tiến hành thu thập sinh trắc học mống mắt khi công dân làm thẻ Căn cước

Kể từ ngày 01/7/2024, khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước sẽ được thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.
Tin bài khác
Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Do chậm nộp tiền thuế và quá thời hạn nộp thuế, Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Do nợ thuế quá thời hạn nộp thuế, Công ty CP COMA 68 bị cưỡng chế số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định nêu rõ trong một văn bản ban hành mới đây.
Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland đã bị UBND tỉnh Bình Định phát hiện và ban hành quyết định xử phạt hành chính.
Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nghệ An: Tạo điều kiện

Nghệ An: Tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp 'bão phí' ở đường biển

Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.
san bay tan son nhat du kien don khoang 110000 khachngay giai doan cao diem he 2024

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 110.000 khách/ngày giai đoạn cao điểm hè 2024

(PLM) - Trong giai đoạn hè (từ tháng 6 đến tháng 8), trung bình sẽ có 680 chuyến bay đi và đến mỗi ngày qua Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, riêng các ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật, đạt tới 710 chuyến bay/ngày.
dai hoc cong doan to chuc hoi thao khoa hoc quoc gia quan tri nhan luc xanh trong boi canh chuyen doi so

Đại học Công Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”

(PLM) - Sáng ngày 20/6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia thảo luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đại diện Công đoàn ngành Trung ương; Đại diện các cơ sở giáo dục đại học cùng các đồng chí Phó hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Công Đoàn.
toa dam chia se kinh nghiem gop phan trien khai hieu qua de an so 06

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần triển khai hiệu quả đề án số 06

(PLM) - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã tổ chức tọa đàm về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
bo truong bo y te thong tin vu viec lanh dao vien phap y tam than bi bat

Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin vụ việc lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần bị bắt

(PLM) - Liên quan đến sự việc các cán bộ, nguyên cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà bị bắt giữ, triệu tập, chiều 17/6 trong buổi gặp mặt cung cấp thông tin cho báo chí quý II năm 2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
nang cao nhan thuc cua doan vien thanh nien ve an ninh doi ngoai van hoa ung xu tren khong gian mang

Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về an ninh đối ngoại, văn hoá ứng xử trên không gian mạng

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (19/6/1925 – 19/6/2024), ngày 18/6, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình Toạ đàm: “Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và văn hoá ứng xử trên không gian mạng”.