Hà Nội 29 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 29 °C
Đà Nẵng 29 °C
Yên Bái 25 °C
  • Hà Nội Hà Nội 29°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 29°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 29°C
  • Yên Bái Hà Nội 25°C

Kỳ 4 - Tỉnh Bắc Giang chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm quan trắc môi trường

Câu chuyện pháp luật
07/07/2017 10:06
Chí Kiên
aa
Cuối tháng 5/2017,Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận chỉ ra nhiều sai phạm mang tính hệ thống của Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang.


Tin nên đọc

Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.
Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Sau 3 kỳ báo mà Pháp luật Plus đã đăng tải xung quanh những dấu hiệu vi phạm tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang liên tiếp tạo ra các kết quả quan trắc “đẹp” làm đẹp hồ sơ cho các doanh nghiệp, đấu thầu mua sắm tài sản công một cách bất thường. Cuối tháng 5/2017, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã chính thức ban hành kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (PV - Trung tâm quan trắc).

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 167/KL-TTr do ông Trương Văn Nam - Chánh thanh tra ký kết luận các nội dung sai phạm tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang.

Kỳ 4 - Tỉnh Bắc Giang chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm quan trắc môi trường

Nhiều hồ sơ quan trắc... mất tích!

Về việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2011 và 2014 của Trung tâm Quan trắc, Đoàn kiểm tra không thực hiện việc xem xét được do Trung tâm Quan trắc không có hồ sơ cung cấp. Ngày 08/5/2017, Tổ công tác đã làm việc với Trung tâm Quan trắc yêu cầu cung cấp hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ năm 2011 và 2014 trước ngày 10/5/2017.

Nhưng đến ngày 11/5/2017 Trung tâm Quan trắc mới cung cấp được hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ năm 2014 chưa cung cấp được hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ năm 2011.

Đối với việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2010, Đoàn kiểm tra chỉ xem xét, kết luận việc xây dựng kế hoach kinh phí; còn nội dung thực hiện quy định về quy trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, Đoàn kiểm tra không xem xét được do Trung tâm Quan trắc không có hồ sơ quan trắc cung cấp để xem xét.

Đoàn kiểm tra cho biết: Do Trung tâm Quan trắc không phối hợp với phòng chuyên môn về lĩnh vực môi trường, mà trực tiếp thẩm định dự toán kinh phí quan trắc môi trường năm 2010, nên một số chỉ tiêu đưa ra không phù hợp (một số chỉ tiêu nằm ngoài Quy chuẩn và ngoài năng lực).

Trung tâm Quan trắc đã thực hiên quan trắc, giám sát, phân tích, tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường, nhưng chưa thường xuyên giám sát đột xuất về môi trường, chưa đề xuất, kiến nghị các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý của nhà nước bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định số 2062/QĐ-TNMT ngày 18/9/1009 của Giám đốc Sở TN&MT.

Trong giai đoạn 2010-2015, Trung tâm đã thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường cho 731 cơ sở và cơ quan. Đơn vị này thực hiện tư vấn dịch vụ về quan trắc môi trường ngoài phạm vi tỉnh Bắc Giang nhưng không có chương trình của Sở TN&MT và của tỉnh, không đúng quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định số 2062/QĐ- TNMT ngày 18/9/2009 của Giám đốc Sở TN&MT cho 42 lượt cơ sở ngoài tỉnh (năm 2010- 04 lượt cơ sở, năm 2011-01 lượt cơ sở, năm 2012- 12 lượt cơ sở, năm 2013-09 lượt cơ sở, năm 2014-10 lượt cơ sở, năm 2015- 06 lượt cơ sở).

Trung tâm Quan trắc hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực được quy định

Kỳ 4 - Tỉnh Bắc Giang chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm quan trắc môi trường

Trong giai đoạn năm 2010 - 2015, Trung tâm đã thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường cho 731 lượt cơ sở và cơ quan. Việc thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường hợp đồng với các đơn vị có một số sai phạm đó là:

Thực hiện tư vấn dịch vụ quan trắc môi trường cho 689 cơ sở và cơ quan quan trọng của tỉnh không tuân thủ quy trình, kỹ thuật khi tiến hành quan trắc, cụ thể:

Trung tâm Quan Trắc không xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ dịch vụ quan trắc môi trường đối với các cơ sở theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TT- BTNMT và Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT của Bộ TN&MT .

Từ năm 2010-2012: Hoạt động lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, giao nhận mẫu và phân tích mẫu của Trung tâm Quan Trắc không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2007/TT- BTNMT, cụ thể: Trung tâm Quan Trắc có lập biên bản lấy mẫu hiện trường tại các cơ sở nhưng không lập đầy đủ nhật lý quan trắc và phân tích môi trường.Tại biên bản lấy mẫu hiện trường của các cơ sở đều không thể hiện các thông tư đo tại hiện trường nhưng lại thể hiện trong kết quả phân tích.

Từ năm 2013- 2015: Trung tâm Quan Trắc thực hiện không đầy đủ việc lập nhật ký quan trắc và phân tích môi trường theo phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT: Không lập báo cáo lấy mẫu; biên bản lấy mẫu hiện trường của các cơ sở đều không thể hiện các thông số đo tại hiện trường nhưng kết quả đều thể hiện thông số đo ngoài hiện trường (như: Công ty TNHH Italisa Việt Nam, Công ty TNHH Nichirin Việt Nam, Công ty TNHH JMC Việt Nam, Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific…); đã lập biên bản giao nhận tại phòng phân tích hóa nghiệm nhưng không thực hiện đúng biểu mẫu tại bảng 4 Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT (nội dung biên bản đều thể hiện tên cơ sở được lấy mẫu, không đúng quy định, không đảm bảo tính khách quan, không thực hiện mã hóa mẫu trong phòng thí nghiệm).

Sổ theo dõi tiếp nhận và bảo quản mẫu không có người tiếp nhận, không thể hiện đúng theo số thứ tự theo ngày lấy mẫu, ngày bàn giao mẫu.

Việc thực hiện không đúng quy trình quan trắc nêu trên của Trung tâm Quan Trắc có thể là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng kết quả quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TT- BTNMT và Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT.

Việc quản lý, lưu trữ, bảo quản các số liệu, dữ liệu về kết quả do trên các máy: Sắc ký, AS, máy UV chưa được quan tâm (toàn bộ số liệu, dữ liệu lưu kết quả đo các chỉ tiêu trên máy tính đều không còn lưu, theo báo cáo của của Phòng Phân tích- Hóa nghiệm, do phần mềm các máy đã đầy, thời gian qua, các máy phải sửa chữa, cập nhật lại phần mềm).

Trung tâm Quan trắc hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo nội dung Quyết định số 1538/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2015 của Bộ TN&MT về việc chứng nhận đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cụ thể: Ngày 26/6/2015, Trung tâm Quan Trắc thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp đối với Công ty TNHH JMC Việt Nam- xã Hồng Thái, huyện Việt Yên;

Ngày 25/6/2015, Trung tâm Quan Trắc thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Cầu Sen- thôn Thân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; Ngày 22/6/2015, Trung tâm Quan Trắc thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang- xã Cao Xá, huyện Tân Yên trong khi không đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với khí thải theo Quyết định số 1538/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2015 của Bộ TN&MT về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục đăng tải những thông tin tại Kết luận Thanh tra mà Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành trong số tới. Mời quý vị đón đọc.

bài liên quan
Evergreen Bắc Giang bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

Evergreen Bắc Giang bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang vì vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải khi không có Giấy phép môi trường theo quy định.
Bác sĩ Lê Nho Chuyên - Chuyên gia trồng răng toàn hàm tại Hà Nội

Bác sĩ Lê Nho Chuyên - Chuyên gia trồng răng toàn hàm tại Hà Nội

Phương pháp trồng răng implant toàn hàm mang lại rất nhiều lợi ích, cũng như giúp tiết kiệm chi phí nếu bạn tìm được một địa chỉ uy tín.
Tỉnh Bắc Giang giảm 17 đơn vị hành chính sau xắp xếp

Tỉnh Bắc Giang giảm 17 đơn vị hành chính sau xắp xếp

Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện vẫn là 10 đơn vị, cấp xã sau sắp xếp là 192 đơn vị (gồm 35 phường, 14 thị trấn, 143 xã), giảm 17 đơn vị.
Quý I/2024, Bắc Giang tăng trưởng hơn 14% dẫn đầu cả nước

Quý I/2024, Bắc Giang tăng trưởng hơn 14% dẫn đầu cả nước

Tỉnh Bắc Giang duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý I/2024 đứng đầu cả nước (14,18%).
Bị cưỡng chế mất nhà ở, nhiều người dân xã Yên Lư kêu cứu lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang

Bị cưỡng chế mất nhà ở, nhiều người dân xã Yên Lư kêu cứu lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang

Nhà cửa bị cưỡng chế, phá dỡ, khiến nhiều hộ dân tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Bắc Giang phải đi ở nhờ, có hộ phải dựng nhà bạt ở tạm khi nhà cửa đã không còn.
220 trường hợp đi xe máy vào cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

220 trường hợp đi xe máy vào cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang đã xử lý hơn 220 trường hợp đi xe máy vào cao tốc.
Mới nhất
Đọc nhiều
Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ

Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với toàn bộ nhà trọ trên địa bàn.
Bảo hiểm y tế đã chi gần 43,5 tỷ đồng cho việc khám, chữa bệnh

Bảo hiểm y tế đã chi gần 43,5 tỷ đồng cho việc khám, chữa bệnh

Bảo hiểm y tế đã chi trả tổng số tiền 42.497 tỷ đồng cho việc khám, chữa bệnh trong 4 tháng đầu năm 2024.
Kiến nghị kéo dài chính sách giảm thuế VAT

Kiến nghị kéo dài chính sách giảm thuế VAT

Cuối tuần qua, thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.
Tin bài khác
TP HCM: Gian nan vụ kiện đòi tiền đặt cọc mua đất ở quận Bình Tân

TP HCM: Gian nan vụ kiện đòi tiền đặt cọc mua đất ở quận Bình Tân

Các cấp Tòa đều tuyên bà Tài phải trả tiền cọc và bồi thường cho bà Thủy. Nhưng đã 5 năm trôi qua bà Thủy vẫn phải mòn mỏi đi đòi tiền.
Ai phù phép để người chết vẫn có thể sống lại, viết giấy ủy quyền?

Ai phù phép để người chết vẫn có thể sống lại, viết giấy ủy quyền?

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, hàng loạt giấy tờ ủy quyền để chuyển nhượng QSDĐ không có xác nhận của UBND xã, không có xác nhận của văn phòng công chứng.
Lạng Sơn: Đất rừng nhà cựu Phó Bí thư tỉnh ủy được cấp sổ đỏ... đất ở trái phép

Lạng Sơn: Đất rừng nhà cựu Phó Bí thư tỉnh ủy được cấp sổ đỏ... đất ở trái phép

Thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thửa đất 5000m2 của vợ ông Nguyễn Thế Tuy, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn không đủ điều kiện chuyển đổi.
Đã trả nợ gần chục năm nhưng vẫn bị… khép tội lừa đảo

Đã trả nợ gần chục năm nhưng vẫn bị… khép tội lừa đảo

Mặc dù đã thỏa thuận và đối tác đã thay mình tất toán xong cho ngân hàng, nhưng sau gần chục năm trời, người phụ nữ bỗng vướng vòng lao lý với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quận Hoàng Mai: Bỗng dưng mất hàng trăm m2 "đất vàng

Quận Hoàng Mai: Bỗng dưng mất hàng trăm m2 "đất vàng', người dân còng lưng đi đòi quyền lợi

Sau nhiều lần bị thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng hộ bà Tô Thị Chám còn hơn 200m2 đất nông nghiệp để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành hơn 200m2 đất này cũng “không cánh mà bay”?!
Quan điểm của luật sư trong vụ án một ngôi nhà lừa bán cho hai người

Quan điểm của luật sư trong vụ án một ngôi nhà lừa bán cho hai người

Dự kiến ngày 20/3/2018, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lần 2 vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn đem một căn nhà bán cho hai người...
TAND tỉnh Phú Thọ bác đơn khởi kiện của ông Ngô Văn Nghĩa!

TAND tỉnh Phú Thọ bác đơn khởi kiện của ông Ngô Văn Nghĩa!

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/7, TAND tỉnh Phú Thọ đã bác đơn khởi kiện của gia đình ông Ngô Văn Nghĩa trong vụ án tranh chấp đất đai giữa ông Ngô Văn Nghĩa và Chu Xuân Thanh (cùng trú tại khu 6, xã Hiền Quan, Tam Nông) như vậy có đúng không?
Người dân đau đớn vì quận Hoàn Kiếm tước mất lối đi!

Người dân đau đớn vì quận Hoàn Kiếm tước mất lối đi!

“Gia đình tôi thực hiện mở cửa đúng quy định của pháp luật, giờ quận quyết định thu hồi giấy phép, bắt chúng tôi xây bịt cửa lại thì ngôi nhà này khác gì nhà mồ, chúng tôi biết đi lại, ra vào thế nào?” - chị Phượng bức xúc.
Bài 3 - Trưởng thôn kiêm “cát tặc”: Đất công bị chia, bán trái phép

Bài 3 - Trưởng thôn kiêm “cát tặc”: Đất công bị chia, bán trái phép

Khi còn là Chủ nhiệm HTX Trung Tiến, ông Lê Thế Đức đã tự ý bỏ ngoài sổ sách 5ha đất nông nghiệp và bị UBND huyện Thường Xuân phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, một số thửa đất sau đó đã bị ông Đức chia chác, bán trái phép trong nhiều năm qua.
KS Sài Gòn – Thương Mại mất quyền kiểm soát, chính quyền “im lặng”

KS Sài Gòn – Thương Mại mất quyền kiểm soát, chính quyền “im lặng”

Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi bị mất quyền kiểm soát khách sạn Sài Gòn - Thương Mại (19 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An), 21 thương- bệnh binh Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An làm đơn kêu cứu gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An… nhưng vụ việc vẫn chìm trong im lặng…
video huong dan cach thoat nan khi chay tai nha o ket hop kinh doanh

Video hướng dẫn cách thoát nạn khi cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã đưa ra một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.
ha noi khoi to vu an hinh su lien quan vu chay nha tro o trung kinh

Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

(PLM) - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC).
ky hop thu 7 quoc hoi khoa xv nhieu thanh tuu lon dat duoc tu nghi quyet 43

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Nhiều thành tựu lớn đạt được từ Nghị quyết 43

(PLM) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng ngày 25/5, dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.
thanh pho yen bai to chuc lien hoan tieng hat thanh nien ban hung ca tuoi tre

Thành phố Yên Bái tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên "Bản hùng ca tuổi trẻ”

(PLM) - Tối ngày 25/5/2024, tại quảng trường 19/8 thành phố Yên Bái diễn ra chương trình Liên hoan tiếng hát thanh niên “Bản hùng ca tuổi trẻ”, do Ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái tổ chức. Chương trình nhằm mục đích tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong không khí thi đua sôi nổi tại các cấp bộ Đoàn - Hội và toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn thành phố thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
ha noi tim thay thi the trung uy canh sat giao thong mat tich tren song hong

Hà Nội: Tìm thấy thi thể Trung úy Cảnh sát giao thông mất tích trên sông Hồng

(PLM) - Khoảng 15h50 ngày 26-5, các lực lượng chức năng đã tìm thấy Trung uý Nguyễn Thanh Tùng - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (Công an thành phố Hà Nội) bị mất tích cách đây 2 ngày trong khi đi làm nhiệm vụ.